406 - د ع و ا

3:2 - سه شنبه - 7/4/90 - خانه

 

 د ع و ا

 

 

چشمم سُر می خوره روی حروف انگار ... صبح تا حالا تو این شلوغی ها ؛ 60 -70 ص ثبت خوانده ام ...

گیر کرده ام توی مفهوم ساده ی همچین جمله ای حالا ...

گوشم به سر صداست ...

می ترسم .. می ترسم .. می ترسم بلند تر کرده باشد صداش را و آمده باشد وسط حیات یا وسط مهمانی به هوار کشیدن و جیغ داد که حقش را می خواهد !

تا همسایه ها ریخته باشند بیرون و رفته باشد آبرویم وسط جشن و حرفم شده باشد نقل محافل ... 

می دونم حقشه ؛ اومده سراغش ... ولی خب منم الان تنگه دست و بالم ... کاری بر نمیاد از دستم که ! افسوس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذهن پس می زند ...

فرق داره با خستگی ...

فرق داره اونی که نشسته پشت اون میز خسته بشه بره چرخی بزنه و هوایی تازه کنه تا اینکه شیفتش عوض شه و یکی دیگه بشینه جاش پشت اون میز ...

حالا توی ِ ارباب رجوع هم هر چی مدارکی که همکارش خواسته تمیز و مرتب بذاری رو میزش ، هیچ سر در نمیاره از پرونده ات که ...

بهتره پس بری تو هم ؛ وقتی مسئول مربوطه تشریف آورد دوباره خدمت برسی ...

حداقل این طوری تو وقت خودت صرفه جویی که شده هیچ ؛ ارباب رجوع این بنده خدا رو هم معطل خودت نکردی !

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید