اسناد ویکی لیکس 2

n...3: "اصندش عسکمون رو پس بدین .. نخواستیم قهربدو عسکمو پس بده دسکتاپم عسک ندارهنگران رفته شدیم تو ی جنگل با خطر های فروان ... عسک باحال گرفتیم .. به بینا اینهمه خطرناکی کشیدیم گریه"

n...3: خدا

n...3: ببین چی نوشته ستاره

n...3:قهقهه

k...h:قهقهه

k...h: دردسر شد این مسابقه ت ها

....

k...h: واسه شرکتم فردا صبح می دم

...

k...h:ابرو

k...h: واسه مامی رو نذاشتی ؟

n...3:نیشخند

n...3: می ذاریم فردا

k...h: رقابت داره تنگ تر می شه

k...h: من برم یه عسک خوب بزارم

k...h:نیشخند

n...3:نیشخند

n...3: ولی رای ما به این امیرحسین خان است

n...3:زبان

k...h: به من چه { با اعمال سانسور البته ! }  

k...h: عسک خودم خیلی خوبه

n...3:تعجب

k...h: خودم به خودم رای می دم

k...h:زبان

n...3: تخریب شخصیتی سایر کاندیداها ؟

n...3: متن مسنجر منتشر

n...3:قهر

k...h:قهقهه

k...h: این یکی از راه های اوت کردن کاندیداس

k...h: من شکایت می کنم

n...3: بعد اعدام فردا ؛ تو رو باید شلاق بزنن

k...h: این جور جو سازی می کنین

n...3: حالا عرض می کنیم

n...3: بفرمایید جو رو به هم نزنین

n...3: بفرمایین

k...h: بله

k...h: بفرمایید

n...3: سرباز

n...3: بیاد اینو ببره

n...3:عصبانی

k...h:چشم

k...h: شما عدالت رو رعایت نمی کنین

n...3: شما دخالت نکنین

k...h: به دادگاه لاهه شکایت می کنم

n...3: قاضی منم

k...h: سازمان ملل رو می یارم اینجا

n...3: بفرمایین آقا

k...h: به تمام دادگاه ها

n...3: می فرستمت کهریزک مسنجر ها

n...3:عصبانی

k...h: و سازمان های بین المللی می گمتون

k...h: بفرستید

n...3:زبان

k...h: من اعتصاب می کنم

k...h: می میرم

k...h: بعدش

...

k...h: شما می شید ظالم

...

k...h: بیا

k...h: به من توهین کرد

n...3: سرباز بیاد اینو ببره

k...h: شما با توهین می خواهین اعتراف بگیرین

k...h: بی خود

n...3: من قاضی ام

k...h: هیچ جا نمی رم

n...3: پوستت رو هم میدم فردا بکنن

k...h: نخیر من قضاوت شما رو قبول ندارم

k...h: اینجا داره حق کشی می شه

n...3: توهین به قاضی ؟

n...3: حبس داره ها

k...h: قاضی ؟؟

n...3: من دیگه

k...h: کدوم قاضی ؟

n...3:مژه

n...3:خجالت

k...h: برو بابا

n...3:تعجب

k...h: کجات شبیه قاضی هاس

k...h: از این مو فرفری ها هم نداری

k...h: اینو ببین

n...3: به قرعان منتشر می کنم ...

k...h:قهقهه

k...h: اوه

k...h: بکن

k...h: منو می ترسونه

k...h: قاضی که بترسونه چه قاضی می تونه باشه ؟

n...3:عصبانی

k...h: عدالت .کجاست اینجا ؟؟

k...h: هان ؟

k...h: من شکایت دارم از خود شما اصلا

n...3: حالا فردا

n...3: بفرمایین آقا

n...3: بفرمایین

n...3: بیرون

k...h: بیا همین بی ابرویی ها و رسوایی ها

k...h: می خواین از من اعتراف بگیرین

n...3:قهر

k...h: اما من نمی کنم

k...h: عدالت نیست

n...3: شما جرمت محرزه

k...h: عسک من این خوشگلی

n...3: اقرار نکرده کارت تمومه

k...h: من نفر اول بودم

k...h: با رشوه و اینها

k...h: حق کشی کردین

k...h: رای من کو ؟؟

k...h:نیشخند

n...3:قهقهه

n...3: الان مرحله تبلیغ کاندیداهاییم

n...3: هنوز مونده ور ایز مای ون بشین

n...3:قهقهه

k...h: نه خوب تو گفتی به اون رای می دی

k...h: گفتم از همین الان بگم

n...3: من اختیار رای خودم رو ندارم ؟

k...h: نه خوب

n...3:تعجب

k...h:نیشخند

n...3:قهقهه

k...h: چه خبر نرگس ؟

k...h: خودت خوبی ؟

n...3:از خود راضی

n...3: تو دادگاه ما با شما مساله شخصی نداریم

n...3: بفرما بیرون آقاقهر

....

n...3: خب

n...3: حالا تو چی میگی ؟

n...3: تو دادگاه من ؟

n...3: شلوغ می کنی ؟

n...3:منتظر

k...h: هیچی بابا

k...h: اون که تموم شد

k...h: فعلا رای گیری نیست دیگه

k...h: بعد از انتخابات می گم

k...h: رای من کو ؟؟؟

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

موارد اتهامی :

تخریب شخصیتی ساید کاندیداها

عدم توجه به استقلال رای دهندگان

اقرار صریح برای تخریب سلامت و امنیت انتخابات در مجامع بین المللی

اقرار صریح برای زمینه چینی کودتا ( قبل و بعد انتخابات )

تهمت ارتشا و تبانی به برگزار کنندگان

طرح مساله شخصی در محضر قاضی جلیل الشأن نیشخند

و ...

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید