395 - ک ا ب و س

12:12 - چهارشنبه - 1/4/90 - خانه

 

ک ا ب و س

 

 

مسافرم ظاهرا ً هر چند که ایستاده ام توی ایستگاه اتوبوس همیشگی ...صبح زود است ظاهرا ً و ...

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

لعنتی وقت نمی شود بنشینم سر کتاب هایم که ... امتحان ها هم تمام بشود باید استارت بزنم برای کانون و مگر معجزه شده باشد بتوانم آن کتاب کت و کلفت نمادهای یونگ را سر فرصت نگاه کرده باشم ...

توی خواب هایم این مدت چیزی که حالا جلب کرده نظرم را ؛ رفتن است و راهی بودن ...

یا توی ایستگاه بوده ام به انتظار وسیله ای که آمده باشد برده باشدم یا توی مسیر ...

دارم می روم ...گاهی با باربندیل و گاهی هم هیچ ...

 

 

 

 

زندگی حقیقی من ؛ غیر از جاده ای نیست که باید رفته باشم در آن و مسافری هستم که نرسیده به مقصد هنوز ؛ اما این همه شدّت و تأکید بر رفتن چرا ؟؟؟؟

 

بخش هایی هست در من دوست داشته باشد همین الان باز کرده باشد کوله را و نشسته باشد همین جا وسط جاده ... حداقلش با عنوان رفع خستگی ...

ولی لابد الان ؛ زمانی نیست که می شود خستگی گرفت و آن کوله را باز کرد و نشست به رفع ملال ...

شاید این همه تأکید دلالتش بر همین باشد ...

 

این منطقی و قابل درک ؛ اما عناصر اضافه چه ؟؟؟

دانیال به عنوان فسقل ترین و عزیز ترین فرد ؛ چرا باید در خواب من مواجه بشود با خطری بالقوه ؟؟؟

چرا باید وقتی قصد دارم آگاهش کرده باشم ؛ فرار کرده باشد از دست من و زمانی رسیده باشم بهش که بخاطر فرار از دست من , پرت می شود و بیهوش تا بعد به هوش آمده باشد وقتی که دارم می برمش رسانده باشم دکتر ؟؟؟

چرا متعلقات آن مرد یاری دهنده از ما جدا شدند ؟

چرا زمان معکوس بود توی این یک خواب حداقل ؟

اول غروبی که به شب می زند ؛ بعد موقعی که بیهوش می شود بچه هوا روشن تر و وقتی به هوش می آید آفتاب است اصلا ً توی ماشین ؟؟

این عزیزترین ؛ نماد چه بخشی از وجود من است توی این خواب ؟؟؟

چرا بچه ؟ چرا مذکر ؟ چرا در حال ِ فرار از من ؟ چرا به استقبال خطر رفتن ؟ یعنی من خطرناک تر از آن همه ماشینی بودم که داشت دانیال علیرغم هشدار من به استقبال ازشان می رفت ؟؟؟

 

نمی دونم ...

درگیری هام زیاده این روزها ... دیگه فرقی هم ندارد کی خواسته باشم خوابیده باشم ... هشدارها چپ و راست بمبارانم می کنند قبل اینکه ربط هاشان را شده باشد درک کرده باشم ...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید