340 - س ی ل

٩:۵٣- شنبه - ٢۴/٢/٩٠ - خانه

 

س ی ل

 

 

کلافه ام ...

کلافه ام ...

 

انگار جمع شده همه چیز پشت یک سد ؛ سیل که بیاید چه فرق کدام رود ریخته به آن ؟؟

سیل که بیاید باید موج بزند و برده باشدت با خودش ...

خرابت کند مثل هر چیز که ایستاده و سد کرده باشد برابرش ...

 

بعد که آواره ات کرد ؛ خرابت کرد ؛

خاکستر نشینت کند یک جای دور ...

خراب کند تا راحت ؛ آرام شده باشد ...

خاکستر نشینت که کرد ، باید منتظر باشی کم کم فرو برود در دل خاک و خشک شده باشد زمین تا توانسته باشی پا بگذاری روی زمین سفتی که قاچ قاچ شده جگرش ...

تا شروع کرده باشی شخم زدن و کاشتن یک یک دانه ها در زمینی که آماده ترین است برای بار دادن ... 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید