338 - م ا م ی

گشتیم نبود ، نگرد نیست ! از خود راضیزبان


١٩:۴۵ - یکشنبه - 25/2/90 - خانه


ق ل م ر و


کلافه ام می کنی مادر من ...

کلاف سر در گمی شدی که هیچ جوری پیدا نمی شود سر نخ کوفتی اش .

داره رژه میره همه چیز این روزها از جلوی چشم هام ... بدجور روی اعصابی ... من هم زیاد حساس شده ام ...

من و تو یک دنیا فاصله هست بین مان ... کار خدا را ببین آنوقت ...

5 مین نیست ده بار صدا کرده ای من را و هیچ جواب نداده ام آمده باشم پیش زن همسایه و نوه اش ... بر می داری بچه را می آوری پیش من که چی ؟؟؟

به تو گفته ام که من حوصله ی مهمان های تو را ندارم ! منی که محض رضای خدا دست هیچکدام از مهمان هام رانگرفته ام بیاورم توی خانه ی تو ، چرا باید بیایم بنشینم ور دل تو و مهمانت ؟

من همقد آن بچه ی 4 ساله ام ؟ همکلاسش بوده ام ؟ حرفی دارم بزنم باهاش ؟ آخر چه توقعی از من می کنی مادر من ؟ چرا من را می رسانی تا سر حد جنون ؟؟؟


نسرین ظهر داشت حرف می زد با دوستش ... روز مادر نزدیک است ؟؟

من که نمی دانستم ؛ می دانستم هم فرقی ندارد که ... اهل این مسخره بازی ها  نیستم ؛ تو را گول بزنم یا خودم را ؟؟؟

عوض کاری که جلوی خاله کردی امروز باید قدردانت باشم یا چه می دانم فلان و بهمان .. دیگر نگه نمی دارم این چرت پرت ها را که توی ذهنم ...

داشتم فکر می کردم که حس خاصی هم ندارم دیگر ... این تنفره ؛ این اصطکاکه ؛ چربش داره به اون علاقه هه ؛ غریزه هه ... فکر هم که هیچ !

دو نقطه دو سوی عالم !

تعهد هم حتی دیگه نه ...

این روزها دارم هر چی زور می زنم این یکی را حداقل ( تعهد ) جوری وصل کرده باشم به قصه مان ، باز لنگ می زند یک جای قصه !

توی زندگی تو ، من هیچ جایش نبوده ام که ...

تعهدی ندیده ام از تو که حالا متعهد حداقل دانسته باشم خودم را که ...

یادت هست فرستادی ام برایت چای ریخته باشم ؟

آن روز که جمعه بود ها ...

همان !

همان که کتری برگشت روی پایم و برداشتی من را بردی انداختی پیش مادرت و رفتی سر کار ...

یا نه ؟؟؟

باشد !

آن روزی که دایی یادش رفته بود بیاید دنبالم تا مجبور باشم بیایم از مدرسه خانه تا آنقدر گریه باشم تنهایی تا زنگ زده باشد به تو آقای صاحبخانه ...

باز هم نه ؟؟؟

آن وقت ها سرکار می رفتی ؟ باشد ....

آن شبی که برگشتم از دفتر و نگفتی به من که آمده اند خانه تا صحبت کنند رضایت گرفته باشند از من ... همان شب که داشتی حرف می زدی با زندایی و رو می انداختی بهش که از خر شیطان پیاده ام کرده باشد و مشکل آن بنده خدا را حل ...

یادت نیست ؟

باشد ...

بیا جلوتر ... مثلا ً ....

ولش کن ... صرف نمی کند یادت بیاید که ...

نه تو الان می توانی تغییر کنی نه من ...

منی که الان سی ساله ام و عشقم از دستم رفته به خاطر شرایط زندگی ای که تو ساخته ای برایم ...

منی که الان سی ساله ام و باید جای سر و کله زدن با تو سر اینکه حق نداری یک طرفه تحمیل کرده باشی بچه ی 4 ساله ی همسایه را ، باید با بچه ای همین قدری لابد ، سر و کله زده باشم ...

نشد دیگر ...

همه چی نه که تقصیر تو ولی این یکی را خدایی قبول کن تا یک جاهایی اش تقصیر تو ... حالا تو هم نه تنها ... تقصیر شما !!! که یکطرفه هم قاضی نرفته باشم ...

نشسته بودم و داشتم گریه می کردم ...

متوجه شدی اصلا ً مادر ؟؟؟

نه که نه ..

کی من را دیده ای ؟

معلومه که هیچوقت ...

اگر شرایط آن طوری که باید بود ، لابد الان بچه ی ما هم همین سن بود و الان توی این غروب لعنتی من باید بجای تنفر از تو ، پر می کشید قلبم از سروکله زدن با بچه ای که لابد اسمش یا چیستای من بود یا آناهیت ِ او ... 

نشد دیگر ...

نشد ...

نشد تا الان من نشسته باشم این گوشه ی این اتاق تاریک و پر شده باشم از بغض و دلتنگ آن خانه ای که از من سال ها فاصله دارد حتی خیالش ...

خانه ای که توی آن یک زن و مرد ، عاشق هم شدند روزگاری و دخترشان ، اسمش یا چیستا شد یا آناهیت ...


فکر که هیچ ، تعهد هم هر چه می گردم ندیده ام نمونه اش را که حالا محض تلافی ، یک تو را ده جبران کرده باشم ، حس و غریزه هم نیست و نابود است ...


می ماند تنفری که همیشه هست زیر خاکستری که من به زور می ریزم رویش تا تو فوت کرده باشی بادش داده باشی و آتشش را شعله ور ...

که آن هم دیگر ملالی نیست و خیلی وقت است دیگر ناراحتم نمی کند این قسمت سیاه وجودم ...

همین !

باقی ؛ دوامت ...١:۴۴ - دوشنبه - 26/2/90 - خانه


خوابم نمی برد ...

از 12 مثلا جمع کرده ام خوابیده باشم ... نمی شود که ...

چه پیچیده همه چیز به هم ...

اینجا قلمرو توئه ... من هر چی هم که باشم ؛ باید قلمرو خودم را داشته باشم ...

زندگی خودم ...

می دانستی 4 اردیبهشت تولدش بود و الان 22 روز است پیچیده ام به خودم هیچ نیاورده باشم به روی خودم هر از گاهی کسی سر کله اش پیدا می شود به هر مناسبتی دیده باشد ما دو تا کوتاه آمدیم از خر شیطان یا نه ؟؟؟

آخر قلمروی که فرمانروایش او نباشد چه فرق قرق که باشد ؟؟؟

بستری که تقسیم نشود با او ...

بچه ای که پدرش او نباشد ...

علی السویه است برای من حداقل ...

می خواهی من بروم به همین یاروهه که قند آب می شود دلت وقتی اسمش می آید ؟؟؟؟

کلافه ام کرده ای ...

زندگی عاشقانه برود به ته جهنمی که الان شده عین این روزهای من ...

آرامش هم همینطور ... بروم کمتر زجر داده باشیم هم را ؟؟؟

تو طلبکار همه چیزی ...

یادت نیست و غافلی از حافظه لعنتی من که تا ریز ترین جزییات هم شلاق می شود توی صورتش ...


آن جمعه ای که کتری برگشت روی پایم و برداشتی پای پیاده من را بردی تا آن ور خیابان خانه ی مادرت ... بعد هم سپردی بگذارندم به حال خودم که تا شب تاول می زند پایم تا آمده باشی فردایش پانسمانش کرده باشی ...

هق هقی که آن روز زدم پشت تلفن و لج کردم که دایی نیامده بود دنبالم ...

تا عصرش تنها بودم بی انصاف ...

همه اش 6 سالم بود ... جواب من هیچ ؛ آن بچه 6 ساله را چطور آرام می کنی ؟؟؟

آن روز که گم کردم کلید را توی اتاق و کاری کردی که آخرش با گریه زن همسایه برداشت برد من را مدرسه ؟؟؟

آن روز که سیل آمد تهران را یادت هست ؟؟؟

چقدر هولناک بود دنیا وقتی مانده بودم توی آن مدرسه ی لعنتی تا یکی از همسایه ها آمد بغلم کرد برد تا خانه ؟؟؟

چقدر ترسیده بودم ... می گفتند دختر صاحبخانه که کلاس سوم بود افتاده توی جوی آب ...

آن وقت که مدرسه می رفتم و بلد نبودم ساعت را خوانده باشم و قهر بوده باشد زهره ی صاحبخانه با من تا بگوید وقتش شده مدرسه رفته باشم یا نه هم نبودی خانه که ...

آن غروب های لعنتی مهد کودک چه ؟؟

لابد به تاوان تمام آن دلتنگی ها ؛ حالا طلبکار شده ای از من ...


زندگی لعنتی و غریبی است !

خرس گنده ی 30 ساله بنشیند اینجا پیش غریبه ها باز کند سفره ی دلش را و اشک بشود گوله گوله !

تو یک نمونه به من نشان بده من ده تا برایت جبران کرده باشم ...خرابم ...  خیلی بیشتر از چیزی که بشود گفت ...

نظرات را بسته ام ... خودم هم نمی دانم چه غلطی کرده باشم .. گیجم بیشتر از اینکه بخواهم با هیجانات کاذب روبراه کنم خودم را ...

بنشینم توی غار بلکه کمی زوزه کشیده باشم خودم با خودم ...

خواهشا اگر تلفن ؛ موبایل ؛ ایمیل ؛ جیمیل یا هر کوفت دیگر از ما دارید بدبختی مان را نیاورید به رویمان !

درست درمان که راه افتادیم ؛ بر می گردیم همین جا ...

موضوعی نیست که با همفکری یا غرغر حل شده باشد ...

حکایت جنگ و بقا در شرایطی است که فعلا تغییر دادنی نیست ...

می روم تمدید قوا ...

اینجا قلمرو من نیست ... برای بقا در گوشه کنارش باید قوی تر از چیزی باشم که الان هستم !
/ 10 نظر / 2 بازدید
فرا

مامی شیر ژیان است مگر؟ یا خوشمزه بوده‌ای اینروزها [نیشخند]

فرا

اه! انقدر از اینکه پرچم امریکا میفته این بغل بدم میاد! نمیدونم چرا آی پی ما می‌افته اونسر دنیا!

برگ خزان

[متفکر]

زهره سادات

نازی! فکر کنم تمرین سبزی سرخ کردن از اولین لقمه ها بوده!!! نه!نه! تمرین نگه داشتن دانیال اولیش بود.به جان خودمان ما تا همان روزها فکر می کردیم صاحب وبلاگ مذکر است.گفتیم حتما جای بهتری سراغ دارد.[اوه]اشتباه کردیم خوب ببخشید در مورد آن اسید و اینها.نخوان عزیزم نخوان. من هم نمی خوانم.همه قاضی شده اند.همان هایی که همین چند لحظه پیش اگر یکی گفته سرم درد می کند پزشک بودند و احتمالا وقتی داشته اند به خانه شان بر می گشته اند و صحنه ی تصادفی پیش آمده سرهنگ بوده اند.من که تا الف و سین ش را می بینم رد می شوم.همین ها اگر توی مترو ترمزی گرفته شود و تو نفهمی و بهشان می خوری می خواهند تو را بخورند حالا دم از انسانیت می زنند.هیچ شکلکی مناسب اینجا نیست.

زهره سادات

http://mahdefarahmand.blogfa.com/ آمده است به وبلاگ ما و می گوید وب خوبی داری به من هم سر بزن پیام خصوصی هم گذاشته.من فردا صبح کنکور دارم.خوب شب خواب بد ببینم چه؟![کلافه]

...

[سوال]من نفهمیدم چی شد؟

بی پروا

[متفکر] چی شد؟ ؟؟؟؟جون من چی شد؟ نگرفتم!

کیا

[نیشخند] من گفتم الکی نگو ! بهت نگفتم خونه پس چی و مامی .. بله .. ما گفتیم [مغرور]

نرگس

اوه اوه اوه ....من میفهمم چی میگی عزیزم ... این دقیقا حسی هست که بعد از اتمام یونی و خانه نشینی موقت بهش رسیدیم ! [اوه] بر خورد با واقعیت !![نیشخند] 100 سال اولش سخته .... غصه نخور ![زبان]