394 - ق ص ه - ی - م ن

23:5 – دوشنبه – 30/3/90 – خانه

 

ق ص ه - ی - م ن

 

 

آخ ؛ چه ساده می شود نشست این ور قصه ؛ بی خیال شد سال ها وقفه و سکون ِ زندگی هایی را که لابد هر ثانیه اش ، برابری دارد با هزار سال ِ نوری ...

روزهایی غریب که کش آمده اند در امتداد افق و لابد می کند آدم خلاصی شان ، همان حکم سراب است ...

روزهای غریب ِ غربت !

 

چرخ می خورد توی ذهنم همه چیز ...

شده ام جاده ناتمام ِ آن مینی بوسی که راه می بُرد به جهنم ...

جهنمی که منتظر نشسته بود ته ِ آن جاده تا بلعیده باشد تبعیدی قصه ی مرا !

قصه ی من ، چون تکرارش خواهم کرد آنقدر تا باور شده باشدم تمامش قصه ای است که من دوست دارم قصه اش دانسته باشم ...

جهنمی که بلعید زندگی ات را و ثانیه های بی پایان ِ تبعیدی ِ قصه ی مرا رقم زد ...

 

به من بگو قصه ی من را راهی نیست با حقیقت ... بازنده

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید