اسناد ویکی لیکس در خصوص امنیت مسابقه عسک دسکتاپ

28/3/90 شنبه

 

n...3 (06/18/2011 01:58:44 ق.ظ): قهقهه

n...3 (06/18/2011 01:58:51 ق.ظ): پسر چیکار کردی ؟

n...3 (06/18/2011 01:59:01 ق.ظ):قهقهه

H...d (06/18/2011 01:59:07 ق.ظ):  نیشخند هی هر چی فکر میکنم تو چرا نفهمیدی نمیفهمم

n...3 (06/18/2011 01:59:13 ق.ظ):قهقهه

n...3 (06/18/2011 01:59:18 ق.ظ): وای

H...d (06/18/2011 01:59:26 ق.ظ):زبان

n...3 (06/18/2011 01:59:30 ق.ظ): اعتراف کن کدوماشه

n...3 (06/18/2011 01:59:34 ق.ظ):قهقهه

H...d (06/18/2011 01:59:36 ق.ظ): شیطان

n...3 (06/18/2011 02:00:01 ق.ظ): این واسه کیا هم الکیه ؟

n...3 (06/18/2011 02:00:07 ق.ظ): اونم واسه توئه ؟

H...d (06/18/2011 02:00:09 ق.ظ): are

n...3 (06/18/2011 02:00:11 ق.ظ):قهقهه

H...d (06/18/2011 02:00:16 ق.ظ):خنده

n...3 (06/18/2011 02:00:20 ق.ظ): آآآآآآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخخ

H...d (06/18/2011 02:00:41 ق.ظ): تازه میخواستم ای پی هارو هم عوض کنم گفتم میفهمی ها

n...3 (06/18/2011 02:00:50 ق.ظ):قهقهه

n...3 (06/18/2011 02:00:55 ق.ظ): نه آقا

n...3 (06/18/2011 02:01:03 ق.ظ): مااینقدر شوت و پرتیم

n...3 (06/18/2011 02:01:07 ق.ظ):قهقهه

H...d (06/18/2011 02:01:14 ق.ظ):خنده

H...d (06/18/2011 02:01:24 ق.ظ):

H...d (06/18/2011 02:01:29 ق.ظ): daghighan badesh comment zade

H...d (06/18/2011 02:01:31 ق.ظ):قهقهه

n...3 (06/18/2011 02:01:42 ق.ظ): جای اونم گذاشتی ؟

n...3 (06/18/2011 02:01:47 ق.ظ): { این آیکونه که صورتشو می گیره ! }

H...d (06/18/2011 02:01:53 ق.ظ): are )خنده

n...3 (06/18/2011 02:01:56 ق.ظ):گریه

n...3 (06/18/2011 02:02:03 ق.ظ): سرخت می کنم

H...d (06/18/2011 02:02:05 ق.ظ): نیشخندgoftam corona ham bezaram bad mishe

n...3 (06/18/2011 02:02:08 ق.ظ): کباب میشی

H...d (06/18/2011 02:02:10 ق.ظ): nemishnakhtamesh

H...d (06/18/2011 02:02:15 ق.ظ):شیطان

n...3 (06/18/2011 02:02:20 ق.ظ):قهقهه

H...d (06/18/2011 02:02:20 ق.ظ):نیشخندbishin binim baba

n...3 (06/18/2011 02:02:30 ق.ظ): باشه

n...3 (06/18/2011 02:02:40 ق.ظ): می دهیمت دست خودشون

n...3 (06/18/2011 02:02:44 ق.ظ): متن مسنجر

n...3 (06/18/2011 02:02:48 ق.ظ): منتشر میشه

n...3 (06/18/2011 02:02:51 ق.ظ): اعتراف کردی

n...3 (06/18/2011 02:02:53 ق.ظ): تمومه

H...d (06/18/2011 02:03:02 ق.ظ): خندهok

n...3 (06/18/2011 02:03:07 ق.ظ): الان سند ویکی لیکس میره رو وب

H...d (06/18/2011 02:03:08 ق.ظ): فقط شطرنجیش کن

n...3 (06/18/2011 02:03:14 ق.ظ):شیطان

H...d (06/18/2011 02:03:30 ق.ظ): مهم نفوذ به سیستم های امنیتی بود که مقدر شد

n...3 (06/18/2011 02:03:41 ق.ظ):{ یک آیکون زشت و بی ادبی !! }

n...3 (06/18/2011 02:03:49 ق.ظ): بیخود

n...3 (06/18/2011 02:04:03 ق.ظ): ما فهمیدیم داری سوسه میای از یه جاهایی

H...d (06/18/2011 02:04:13 ق.ظ): dige dige

H...d (06/18/2011 02:08:19 ق.ظ): ma berim

H...d (06/18/2011 02:08:27 ق.ظ): shabet be kher

H...d (06/18/2011 02:08:30 ق.ظ):بای بای

n...3 (06/18/2011 02:08:37 ق.ظ):منتظر

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید