366 - ت س ل ی

23:45 - چهارشنبه - 4/3/90 - خانه

 

ت س ل ی

 

 

همین که پیچیده باشد صدای هق هق یکی شان ، بقیه هم فکری می شوند ...

تازه می شود زخمشان و یادشان می آید غصه هاشان ...

یک یک می زنند به گریه و جمع می شوند دور هم به زاری ...

روبه راه ترها ؛ وقتی می خواهند آرام تر کرده باشندشان ، خودشان می زنند به گریه  تا شده باشند بغض دار ِ آنها ...

 

گم می کنم این جور وقت ها دست و پایم را ...

بلد نیستم باید چکار کرده باشم وقتی کسی بغض چنگ می زند گلویش را و غصه دار است ... مات می بردم به تلألو اشک هاشان تا گم شده باشم من هم ... آنقدر که آنها گریه کنند به دردها و خالی  شوند و من پر شوم از آنها و دردهاشان ...

آن وقت من باید نشسته باشم تا آمده باشند تسلی داده باشندم ...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید